Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 r. Rada ELI zatwierdziła rozpoczęcie projektu mającego na celu ustalenie zasad przewodnich i reguł modelowych dotyczących umów algorytmicznych.

Powyższy projekt powstał w wyniku dyskusji Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Zautomatyzowanego Zawierania Umów i Egzekwowania Prawa w Sprawach Konsumenckich i uwzględnia pomysły i sugestie opracowane przez Grupę. Koncentruje się on na wykorzystaniu algorytmicznego podejmowania decyzji (ADM), a w szczególności systemów uczenia się opartych na sztucznej inteligencji i obejmuje zagadnienia związane z zautomatyzowanym zawieraniem umów w ujęciu ogólnym oraz w ujęciu szczegółowym.

Celem zespołu, kierowanego przez członka Komitetu Wykonawczego ELI Teresę Rodríguez de las Heras Ballell, członków Rady ELI Christopha Buscha i Christiana Twigg-Flesnera oraz Marie Jull Sørensen i Dariusza Szostka, jest ocena adekwatności obowiązującego w UE prawa konsumenckiego do stosowania ADM w umowach, a następnie zidentyfikowanie luk, które należy wypełnić, oraz niezbędnych kroków prawnych jakie należy podjąć w celu ułatwienia autonomicznego zawierania umów w transakcjach B2B, B2C, P2P i M2M i opracowanie zarówno zasad przewodnich, jak i przepisów modelowych wdrażających te zasady.

Końcowy rezultat projektu posłuży Komisji Europejskiej i władzom krajowym, które będą chciały zreformować istniejące przepisy lub przyjąć nowe przepisy szczegółowe umożliwiające stosowanie ADM w umowach w Europie.